ปราชญ์ชาวบ้าน

ปราชญ์ชาวบ้าน

ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ในการ ดำรงชีวิตจนประสบผลสำเร็จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

Text on the button

ช่างศิลป์ท้องถิ่น

ช่างศิลป์ท้องถิ่น

ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ในการ ดำรงชีวิตจนประสบผลสำเร็จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

Text on the button

ช่างศิลป์ท้องถิ่น

ช่างศิลป์ท้องถิ่น

ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ในการ ดำรงชีวิตจนประสบผลสำเร็จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

Text on the button

ช่างศิลป์ท้องถิ่น

ช่างศิลป์ท้องถิ่น

ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ในการ ดำรงชีวิตจนประสบผลสำเร็จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

Text on the button

เพลงมาร์ชสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ปณิธานสรรค์สร้างเพื่อปวงชน พัฒนาตน สร้างคนสร้างโอกาสทางศึกษา มีคุณธรรมนำความรู้คือปรัชญา สร้างคุณค่าภูมิปัญญาสังคมไทย
เรือนทองสัญลักษณ์งามเด่น ร่มเย็นธงไตรรงค์โบกไสว ตำราเรียนเพียรวิชาการก้าวไกล ศูนย์ร่วมใจเราน้อง-พี่ คือศรัทธา
ศาสตร์-ศิลป์ ส่องแสงงามพิลาศ สร้างปราชญ์ท้องถิ่นทรงคุณค่า พัฒนาสังคมอุดมปัญญา สมดั่งนามล้ำค่า

วิสัยทัศน์

สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพวิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน

21

จังหวัด เข้าถึงชุมชน ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

รางวัลและความภูมิใจ

News-Trat-2-5

​วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรมในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมี นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ สวนรุกขชาติ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งจัดงานโดยโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

news-sakaeo-2-8

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว คณะบุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 กับเทศบาลตำบลศาลาลำดวน และวัดศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ณ วัดศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

News-Trat-7

วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา ผู้สูงอายุห้วยแร้งกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ออกให้บริการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรม ให้กับนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว  

news-sakaeo-1

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว บริการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ออกให้บริการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรม ให้กับนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว  

news-image-9

วิทยาลัยชุมชนระนอง เข้าร่วมประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนระนอง ประจำเดือนธันวาคม 2566

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนระนองเข้าร่วมการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนระนอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมไข่มุก วิทยาลัยชุมชนระนอง โดยมีระเบียบวาระการประชุมโดยสังเขปดังนี้ 1.การจัดงานครบรอบ20ปี วิทยาลัยชุมชนระนอง 2.สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2566 3.การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ2567 4.รายงานการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 5.การดำเนินโครงการ Quick Win

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของโครงการ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของโครงการ “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม”

+++++ รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน “พ่อของแผ่นดิน” ของโครงการ "น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม" โดย ร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้ส่งผลงานและได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน “พ่อของแผ่นดิน” ของโครงการ "น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม"และวิทยาลัยชุมชนยะลา นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 รางวัลตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ดำเนินการจัดโครงการ "น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบสร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเพื่อเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา เชื่อมโยงกับสถาบันหลักของชาติ พร้อมทั้งปลูกฝังอยู่ในจิตสำนึกของคนไทยให้เกิดความรักและมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย โดยให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมส่งผลงานสื่อดิจิทัล ในรูปแบบภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ หัวข้อ "พ่อของแผ่นดิน" เพื่อเข้ารับรางวัลเป็นทุนการศึกษาและเกียรติบัตรณ อาคารรัฐสภา  

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง วันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์นักศึกษาปัจจุบันแลัศิษย์เก่าของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก

คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2566

คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2566

คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

ข่าว-ประกาศวิทยาลัยชุมชน ICCS Announce

​วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรมในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566+

​วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรมในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมี นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ...

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Community Research

ICCS MOOC

ความรู้ออนไลน์ ประโยชน์มากมายสานต่ออาชีพ

ห้องสมุดออนไลน์

ค้นคว้าความรู้ออนไลน์ จัดทำรายงาน หาข้อมูลงานวิจัย ต่อยอดความรู้ สานต่ออาชีพ

online libraries

งานวิจัย

ผลงานการทำงานวิจัย เพื่อพัฒนาและตอบโจทย์ ความต้องการพัฒนาของทุกคน ด้วยหลักการและระเบียบวิจัยที่มีมตารฐาน

ประกาศทุนการศึกษา

ติดตามข่าวสารการแจกทุนการศึกษา จากหน่วยยงานต่างๆมากมาย ให้ทุกคนมีโอกาสสานฝัน นำความก้าวหน้า ความสำเร็จ กลับสู่ชุมชน

เอกสารเผยแพร่ + ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง อนุปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2558 December 22, 2023December 24, 2023, กฎหมาย-ข้อบังคับ, กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย, ข่าวประกาศ, ข่าวสาร, พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน, เกี่ยวกับ วชช, เอกสารดาวน์โหลด, เอกสารเผยแพร่, แนะนำหน่วยงาน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง อนุปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2558 + ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2561 December 22, 2023December 24, 2023, กฎหมาย-ข้อบังคับ, คู่มือประชาชน, เอกสารดาวน์โหลด, เอกสารเผยแพร่, แนะนำหน่วยงาน ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2561 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า + December 23, 2023 รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองปฎิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ [...]

ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่

Annual Report

©2024 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.

 
or

Log in with your credentials

Forgot your details?